Rehellisyys ja sääntöjen noudattaminen

Vastuullinen liiketoiminta

Krka on perinteikäs yritys, jonka menestys perustuu rehellisyyteen ja tiukkojen eettisten standardien noudattamiseen. Krka kuuluu maailman johtaviin rinnakkaislääkeyrityksiin. Tiedostamme velvollisuutemme ja mahdollisuutemme vastuullisen liiketoimintaympäristön kehittämisessä. Harjoitamme liiketoimintaa järkevällä tavalla, ja ymmärrämme ja huomioimme taloudellisen toiminnan pitkäaikaiset vaikutukset koko sosiaaliseen ympäristöön.

Yrityssääntöjen noudattaminen

Rehellisyytemme perustuu eettisyyteen, yrityssääntöjen noudattamiseen ja tehokkaaseen riskien hallintaan.

Krkan eettiset perusperiaatteet ovat kunnioitus, yhteistyö, erinomaisuus ja johdon moitteettomuus.

Yrityssääntöjen noudattaminen tarkoittaa sitä, että yritys ja sen työntekijät noudattavat kaikkia olennaisia määräyksiä, kansainvälisiä standardeja ja ohjeita ja että yritys tekee asianmukaisesti yhteistyötä sääntelyviranomaisten kanssa. Yrityssäännöt perustuvat useisiin käytäntöihin ja sisäisiin sääntöihin, joissa kuvataan tarkasti prosessien toteutukseen liittyviä toimenpiteitä ja vastuita. Tarkoituksena on, että liiketoiminnalle aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä ja että määräysten, standardien, yrityksen käytäntöjen ja sisäisten sääntöjen rikkomisen riski on mahdollisimman pieni.

Erilaisten yrityssääntöjen noudattamiseen liittyvien riskien hallinta sisältyy kaikkiin Krkan liiketoimintaprosesseihin. Sen ansiosta voidaan tunnistaa ja hallita tekijöitä, jotka saattavat vaarantaa yrityksen ja koko Krka-konsernin strategisten ja liiketoimintaan liittyvien tavoitteiden saavuttamisen.

Kunnioitus ja yhteistyö

Työmme kulmakiviä ovat yhtäläisten mahdollisuuksien takaaminen kaikille, oikeudellisten normien noudattaminen ja eettinen lähestymistapa muihin ihmisiin ja laajempaan yhteisöön.

Tiedostamme, että kumppanuus ja luottamus vaikuttavat merkittävästi Krkan liiketoimintaan. Siksi yhteistyömme kaikkien sidosryhmien kanssa perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja erilaisten mielipiteiden huomioimiseen, mikä lisää koko Krka-konsernin arvoa. 

Erinomaisuus

Tehokkaat, laadukkaat ja turvalliset lääkkeet ja muut tuotteet ovat meidän tapamme parantaa ihmisten elämänlaatua. Kehitämme innovatiivisia tuotteita ja pyrimme takaamaan niiden hyvän saatavuuden.

Tutkimus- ja kehitystoimintamme sekä yhteistyömme lääketieteen alan ja liikekumppaniemme kanssa auttavat meitä lisäämään farmasian tuntemustamme ja osallistumaan laadukkaiden lääkevalmisteiden kehittämiseen.

Olemme sitoutuneet tarjoamaan todenmukaista, kattavaa ja oikea-aikaista tietoa tuotteistamme.

Käsittelemme luottamuksellisesti kaikkia Krkaa, liikekumppaneitamme ja kolmansia osapuolia koskevia tietoja, jotka saamme työskentelyn ja liiketoiminnan yhteydessä.

Kaikkia työntekijöiden ja kolmansien osapuolten henkilötietoja on käsiteltävä huolellisesti, avoimesti ja henkilötietojen suojaamista koskevien määräysten mukaisesti.

Johdon moitteettomuus

Johto näyttää työllään ja johtamistavallaan tärkeää esimerkkiä, minkä vuoksi kaikki toiminnanjohtajamme kuvastavat Krkan keskeisiä arvoja. Johdon hyvä esimerkki kannustaa muita työntekijöitä, mikä vahvistaa moitteettomuutta koko yrityksessä.

Yrityssääntöjen noudattamisesta vastaava johtaja vastaa korkeimmalla tasolla yrityksen vaatimustenmukaisuudesta.

Ylemmän tason johtajat ovat vastuussa yrityssääntöjen noudattamista koskevan tietämyksen lisäämisestä ja oman liiketoimintayksikkönsä vaatimustenmukaisuudesta. Heidän on varmistettava, että kaikki työntekijät saavat tietoa määräyksistä, ohjeista ja standardeista ja noudattavat niitä. Työntekijöille järjestetään säännöllisesti koulutusta, ja he tuntevat epäasianmukaisen toiminnan seuraukset.

Yhtiön moitteettomuus

Me Krkalla sovellamme nollatoleranssiperiaatetta petosten, väärinkäytön ja epäoikeudenmukaisten markkinakäytäntöjen suhteen. Yrityssääntöjen noudattamisesta vastaava johtaja valvoo sääntöjen johdonmukaista noudattamista ja hallinnoi tehokasta tietoisuuden lisäämiseen ja epäasianmukaisen toiminnan käsittelyyn tarkoitettua järjestelmää.

Perusperiaatteenamme on, että kaikki päätökset tehdään Krkan edun mukaisesti, minkä vuoksi meidän on vältettävä tilanteita, joissa päätösten voidaan katsoa perustuvan ensisijassa henkilökohtaiseen etuun eikä Krkan etuun.

Lääketeollisuuden ja lääketieteellisen alan välisiä suhteita määrittävät tiukat eettiset standardit, määräykset ja ohjeistukset, jotka otamme huomioon kaikessa liiketoiminnassa.

Kunnioitamme kilpailun suojelua säänteleviä määräyksiä, emmekä millään tavoin estä, rajoita tai vääristä kilpailua.

Pienennämme liikesuhteista johtuvan vaatimustenvastaisen toiminnan riskiä asiakkaiden, toimittajien ja muiden liikekumppanien säännöllisillä tarkistuksilla. Voimme tällä tavalla estää Krkan maineen vahingoittumisen ja liiketappiot.

Yhteiskuntavastuu

Toteutamme yhteiskuntavastuutamme tukemalla erilaisia toimintoja ympäristössämme. Osallistumme humanitaariseen toimintaan ja tieteen, koulutuksen ja kulttuurin alojen kehitystä tukevaan toimintaan, joka auttaa suojelemaan luonnollista ympäristöämme.

Huolehdimme ympäristöstä, noudatamme ympäristömääräyksiä ja teemme lisäksi yhteistyötä sekä suppeamman että laajemman paikallisen yhteisön kanssa.

Tietoisuus

Vaatimusten johdonmukainen noudattaminen on edellytyksenä sille, että saavutamme erinomaisia työtuloksia, asiakkaidemme tyytyväisyys tuotteisiimme lujittuu ja heidän luottamuksensa Krkaan lisääntyy.

Suhtaudumme tulevaisuuteen optimistisesti, ja arvostamme Krkan tehtävää, tietoa, kokemusta ja työntekijöitä. Haluamme, että Krka tunnetaan maailmanlaajuisesti yrityksenä, jossa yhdistyvät selkeä visio, erinomainen laatu, arvot ja vastuullinen yritystoiminta.